Prisoptimalisering

Til tross for at pris er det eneste elementet i marketingmiksen som direkte bidrar til inntekter, blir beslutninger rundt prissettingen ofte ikke viet nok oppmerksomhet. I mange markeder er pris en sentral, og kanskje den mest sentrale, driveren for valg. I andre kategorier er det kundegrupper eller segmenter som er langt mer prissensitive enn andre. Dette innebærer at kunnskap om betydningen av pris i et gitt marked potensielt vil ha svært stor effekt på topp- og bunnlinjen.

Å skaffe til veie et godt beslutningsgrunnlag for å ta prisbeslutninger er metodologisk og konseptuelt svært krevende. Vi legger derfor alltid opp til en grundig gjennomgang av premissene for prisingen. Gjennom en arbeidsprosess der vi definerer hensiktsmessige kategorier, konkurrenter og scenarioer, danner vi et optimalt grunnlag for prosjektet. Som analyseverktøy benytter vi «state of the art» conjointmetodikk.

Brand Cognition besitter spisskompetanse på denne problemstillingen, og har gjennomført et stort antall prosjekter som har hatt direkte og umiddelbar innvirkning på selskapers konkurranseevne.

For mer informasjon om våre erfaringer og hvordan vi tenker og jobber - ta kontakt med Stein Tingstad